Semper in altum

Absolwenci Nowodworka 1978.

Ostatnie zmiany: 7-06-2016

Spis treści:

Informacje klasowe

Inne strony o I LO


Kanał RSS    original feed

o kanale RSS

Stypendium Absolwentów Nowodworka rocznik 1978
"Wszechstronny jak Nowodworczyk"


UWAGA, zamieszczona tutaj wersja regulaminu jest nieaktualna i pozostawiona została dla celów archiwalnych.
Nowa wersja regulaminu jest tutaj.REGULAMIN


Cel utworzenia Stypendium.

Od wieków, w historii ludzkości istotną rolę odgrywały elity, czyli ludzie o wysokim morale, poczuciu patriotyzmu i wszechstronnym wykształceniu. XXI wiek stawia
przed elitami nowe wyzwania.
Wszechstronne wykształcenie pomaga zarówno zrozumieć zachodzące szybko zmiany, być ich aktywnym uczestnikiem jak i wiedzieć je w historycznej perspektywie.
Jako absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie z XX wieku pragniemy w XXI wieku propagować ideę wszechstronnego wykształcenia
wśród kolejnych pokoleń Nowodworczyków, poprzez przyznawanie stypendium Wszechstronny jak Nowodworczyk.
Celem Stypendium jest wyróżnianie uczniów posiadających wszechstronną wiedzę, a nie dysponujących środkami finansowymi na jej dodatkowe pogłębianie i tym samym
podkreślanie roli Nowodworka jako liceum kształcącego uczniów na wysokim poziomie z każdego przedmiotu.


Kapituła Stypendium.

1. Stypendium przyznawane jest przez Kapitułę Stypendium.
2. Kapituła Stypendium składa się z pięciu osób, Absolwentów Nowodworka rocznika 1978.
3. Wyboru członków Kapituły dokonuje się w czasie zjazdu Absolwentów rocznika 1978 z okazji rocznicy matury.
4. W przypadku rezygnacji któregoś z Członków Kapituły, pozostali dokonują wyboru nowego Członka, uwzględniając ewentualne zgłoszenia i sugestie wszystkich Absolwentów.
5. Kapituła wybiera spośród swoich Członków, w drodze głosowania, Przewodniczącego i Zastępcę.
6. Członkowie Kapituły wyrażają chęć każdorazowego uczestniczenia w uroczystości wręczenia Stypendium.
7. Kapituła może dokonywać zmian w zasadach przyznawania stypendium, aby jak najlepiej realizować cel utworzenia stypendium.


Fundusz stypendialny.

1. Stypendium finansowane jest z dobrowolnych składek Absolwentów Nowodworka rocznik 1978.
2. Zebrane pieniądze w całości przekazywane są na cele Stypendium, z wyjątkiem ewentualnego potrącenia kosztów obsługi bankowej.
3. Kwota stypendium zostanie zdeponowana na koncie bankowym Rady Rodziców Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego co najmniej jeden miesiąc przed terminem wręczenia.
4. Kwota nadwyżki przekazanej na konto Rady Rodziców będzie przeznaczana na wypłatę stypendium w kolejnym roku.
5. W przypadku wpłat wystarczających na pokrycie kilku stypendiów Kapituła podejmie decyzję albo o zwiększeniu kwoty stypendium albo o zwiększeniu ilości stypendystów.


Ogólne zasady przyznawania Stypendium.

1. Stypendium, w wysokości minimum 500 zł, przyznawane jest raz w roku, po ukończeniu klasy I, II, uczniowi, który spełni wymagania niezbędne do jego uzyskania.
2. W uzasadnionym przypadku może zostać przyznane stypendium specjalne, w trybie całorocznym, w wysokości minimum 300 zł na kwartał.
3. Stypendium będzie przyznawane od roku 2008 roku w cyklach pięcioletnich.
4. Decyzję o dalszym przyznawaniu stypendium przez kolejnych 5 lat podejmuje zjazd Absolwentów (zjazdy w latach 2013, 2018, 2023 itd.) lub Kapituła Stypendium, gdyby zjazd się nie odbył.
5. Kapituła wybiera Stypendystów spośród kandydatów przedstawionych przez Dyrekcję Liceum
6. Podstawowymi kryteriami przyznania stypendium są:
   - wysoka średnia z wybranych przedmiotów
   - dochód w rodzinie nie przekraczający 50% minimalnego wynagrodzenia na osobę
7. Stypendium dla uczniów klas I i II wręczane jest przez przedstawicieli Kapituły w czasie Gali Nowodworskiej na zakończenie roku szkolnego.
8. Stypendium specjalne (całoroczne) jest wypłacane raz na kwartał, w miesiącach wrzesień, grudzień, marzec i czerwiec.

Numer konta do wpłat na Stypendium Absolwentów:
WAŻNE - NA PRZELEWACH PROSZĘ KONIECZNIE PODAĆ TYTUL PRZELEWU:
STYPENDIUM ABSOLWENTOW NOWODWORKA ROCZNIK 1978

Konto, to samo, które służyło do wpłat na zjazd:

Wojciech Wojtasiewicz
Deutsche Bank PBC SA
nr rach.:
74 1910 1048 3401 0512 1111 0001

Wojtek bardzo prosił, żeby wszystkich uczulić, żeby PODAWALI TYTUŁ PRZELEWU:
STYPENDIUM ABSOLWENTOW NOWODWORKA ROCZNIK 1978

Informacja jak dokonać wpłat z zagranicy jest tutaj.

Wszelkie pytania oraz pomysły związane ze Stypendium Absolwentów można kierować na poniższy adres e-mail:

   


Kontakt z opiekunem strony
© Wszystkie prawa zastrzeĹźone 2001-2018.